Privat sektor

Titel

Privat sektor

Lönsamhetsanalyser för alla

I över 20 års tid har vi tillsammans med våra kunder utvecklat en programvara och metodik för kostnads- och lönsamhetsanalyser. 

 

Våra rutinerade konsulter hjälper våra kunder att reducera onödiga kostnader och öka lönsamheten genom insikt i hur verksamhetens aktiviteter och resurser påverkar det finansiella resultatet. 

 

Våra kunder använder våra kostnads- och lönsamhetsanalyser för att förbättra kund- och produktstrategier, effektivisera verksamheten, reducera kostnader och öka lönsamheten.

 

Prodacapos kalkylmodell syftar till att skapa förståelse för hur arbetssättet kan påverka kostnader och lönsamhet och hur analysresultatet kan användas till verksamhetsförbättring. Det är därför viktigt att ni inte bara får svar på hur mycket olika saker kostar och vilka kunder, produkter, tjänster och säljkanaler som är mest/minst lönsamma, utan även varför. Prodacapos analyser möjliggör full spårbarhet och information som kan användas för att agera proaktivt utifrån resultatet. Resurserna i verksamheten utgör en viktig parameter i våra analyser eftersom verksamheten enklare kan relatera till dessa än till en kontoplan.

 

Analysresultatet kan användas för att optimera resursfördelningen och effektivisera organisationen. För ytterligare en analysdimension kan ni välja att visualisera verksamhetens aktiviteter och kostnader utifrån ett processperspektiv.

"Mer än" en kalkyl

Prodacapos integrerbara lösningar är alla verktyg för verksamhetsstyrning. Vi skräddarsyr en lösning utifrån era behov, oavsett om ert behov består av att reducera kostnader, öka lönsamheten, kvalitetetssäkra processer och verksamheten, planera och utnyttja resurserna bättre, följa upp mätbara handlingsplaner och mål eller en kombination av dessa.

Kontinuerligt förbättringsarbete 

Unikt för Prodacapos kalkyllösning är att den innehåller ett processverktyg som du kan använda för att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete som gynnar organisationens samtliga intressenter. Genom att visualisera resurser och aktiviteter i processer tillsammans med dess kostnader erhåller du ett mycket gott stöd för förståelsen vid förbättring och effektivisering av verksamheten.

 

Simuleringar med faktiska samband

Addera gärna vårt planerings- och simuleringsverktyg för att simulera och planera framtida resursbehov, kostnader och lönsamhet. Prodacapos planeringsverktyg är aktivitetsbaserat för att etablera de faktiska orsak- och verkansambanden mellan resursåtgång och de tjänster ni levererar. Det är ett samband som ofta saknas i traditionell planering som bygger på olika personers uppskattning av föregående års värden.

 

Från strategi till handling

Komplettera din kostnads- och lönsamhetsanalys med Prodacapos styrkort för att kommunicera strategi och konkretisera handlingsplaner till samtliga nivåer i organisationen. Med ett styrkort blir det enklare att etablera engagemang och ansvarskännande för verksamhetens prestationer samt fokusera på vilka områden som är kritiska för att lyckas.

 

Skräddarsydda analyser

Med våra kalkyllösningar följer en mängd analyser och standardrapporter. För att på ett enkelt sätt göra djupgående multidimensionella analyser i externa analystillval kan ni lägga till våra fördefinierade faktatabeller som innehåller det data ni behöver för er analys (t.ex. all produktrelaterad data för en produktanalys).

+
Läs mer
-
Minska
Prodacapos kostnads- & lönsamhetsanalyser
Lättanvänd programvara & beprövad metodik

Vår användarvänliga programvara och beprövade metodik bygger på 20 års erfarenhet av att översätta kundens behov till konkreta lösningar. I nära kundsamarbete utvecklar vi kontintuerligt nya lösningar utifrån de utmaningar och förutsättningar som råder på marknaden.

Enkel att uppdatera

Våra kostnads- och lönsamhetskalkyler är mycket enkla att uppdatera och kräver minimalt med manuellt arbete. Genom att integrera Prodacapos lösning med era befintliga system, t.ex. ekonomi- & personalsystem, sparar ni både tid och oförutsedda insatser.

Insikt med transparens

Med en pedagogisk och grafisk översikt i kalkylmodellen får ni en transparent bild av kostnadsflödet och resursförbrukningen i er organisation. Transparensen i kostnadsspårningarna och den grafiska presentationen ger insikt i hur kostnaderna uppstår och hur ni kan påverka resultatet.

"Prodacapo förser oss med beslutsunderlag vi behöver för våra affärsbeslut."

Greg Tzavelopoulos
Head of Corporate Performance Management, Pipelife Group

Ladda ner vår folder för mer info
Läs mer om våra produkter