Finska vårdreformen förutsätter koll på kostnader

Finska vårdreformen förutsätter koll på kostnader

I den personalintensiva hälso- och sjukvården är ungefär 60 till 70 procent av kostnaderna personalkostnader. Det betyder också att kostnaderna till största delen är tidsdrivna. Något FCG Prodacapo tar fasta på i den nya generationens ABC-modeller.

Blogginlägg av Kari Lappalainen, VD FCG Prodacapo Group

 

Finland genomgår nu sin största hälso- och sjukvårdsreform i modern tid. Hittills har de så kallade sjukvårdsdistrikten drivits av kommunerna. Vårdproducenterna har fått aktivitetsbaserad ersättning utifrån produktion samt patientavgifter. Om det i detta system saknas kunskap om var värde skapas i produktionskedjan och vad som driver kostnader kan resultatet bli ett underskott i budgeten. I Finland har underskotten av tradition täckts av nya anslag från kommunerna, så att verksamheten kunnat fortsätta.

 

Det här sättet att styra verksamheten, där enheter som går med underskott kompenseras med överskott från andra enheter är inte särskilt hållbart och det tillför inte heller mer värde för patienterna.

 

De nya lagar och regler som förbereds för den nya hälso- och sjukvården i Finland ökar förståelsen för behovet av förändringar i styrning och finansiering av hälso- och sjukvården.

 

I den nya modellen är det regionerna som ansvarar för alla sociala tjänster och sjukvård där staten finansierar verksamheterna. Hur ersättningssystemet kommer se ut diskuteras och bereds som bäst. I förberedelserna av den nya strukturen har det föreslagits att två tredjedelar av ersättningen ska vara capitabaserad och en tredjedel baserad på prestation, det vill säga kvalitet och utfall. Det betyder att det finns ett stort behov av att förändra styrningen och kulturen hos dem som producerar vården.

 

Det kommer inte längre att vara möjligt att gå med underskott som täcks av kommunerna. Kostnaderna måste vara på en nivå där det är möjlig att utveckla hållbara och effektiva verksamheter.

 

Från ett regionalt perspektiv blir det nödvändigt att optimera innehållet i tjänsterna för att kunna tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster när och där de behövs. Värdebaserad vård förutsätter identifiering och uppföljning av aktiviteter och funktioner som tillför värde och förbättrar vården både för verksamheten och för patienten. Det är möjligt med tidsdriven ABC.

 

 

Skillnaden mellan traditionell ABC och tidsdriven

I traditionell aktivitetsbaserad kostnadskalkylering, ABC, värderas resurserna utifrån den totala tiden som spenderas på varje utförd aktivitet. Aktiviteterna spåras i sin tur till kalkylobjekt med hjälp av kostnadsdrivare som är kopplade till aktivitetens volym. En komplicerad modell som kräver många beräkningar.

 

Med tidsdriven (time driven) ABC-metodik är det däremot möjligt att uppdatera modellen automatiskt. Du bestämmer helt enkelt hur mycket tid som går åt när en aktivitet utförs, till exempel nybesök. Den totala aktivitetstiden fås när man multiplicerar den tiden med antalet gånger aktiviteten utförs. Denna information finns oftast lättare tillgänglig i produktionssystemen.

 

På detta sätt blir det möjligt att kontinuerligt följa upp verksamheten och hantera de förändringar och variationer som uppstår i produktionen. När kostnader och resursförbrukning av aktiviteter kan mätas och är tillgängliga i realtid kommer det finnas förutsättningar för att utvärdera var värde skapas och kontinuerligt utveckla verksamheten, den värdebaserade vårdproduktionen och dess förbättringspotential.

 

Läs mer: 

 

Analysmöjligheterna är oändliga 

Annelie Cedergren, ekonomisk analytiker på Landstinget Blekinge berättar om analysmöjligheterna med KPP.

 

Jämförelser ger ökad nytta med KPP

Philip Johansson, statistiker och och ekonom på Landstinget Kalmar berättar om möjligheten till både interna och externa jämförelser tack vare KPP-analyser.

 

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa

Kari Lappalainen om sjukvårdsreformen i Finland (finska)