Hälso- och sjukvård

Titel

Healthcare

Kostnadskontroll i vården

I nära samarbete med sjukvården har Prodacapo utvecklat ett koncept speciellt anpassat till hälso- och sjukvården. Konceptet innefattar en användarvänlig programvara, beprövad metodik och rutinerade konsulter som stöd för att förbättra kostnadskontrollen och reducera onödiga kostnader. Vår programvara och metodik bygger på över 20 års erfarenhet inom ABC-kalkylering och verksamhetsstyrning.

Vi anser att effektivisering av verksamheter ska gagna både patient, medarbetare, kvalitet och ekonomi. Våra kunder använder Prodacapo för att t.ex. organisera sin vård utifrån vad som ger mest värde för patienten, optimera och mäta patientvärdet i form av hälsoutfall per krona eller integrera TKB (totalkostnadsbokslut) med KPP (kostnad per patient) för en mer korrekt beräkning av patientkostnader.

 

Den största nyttan med vår kostnadsmodell är att ni kan använda den detaljrikedom som krävs för att spegla er verksamhet och att det skapas en förståelse för hur arbetssättet påverkar kostnaderna. Prodacapo grundar sig på en tydlig beskrivning av vem gör vad och vilka patientbehandlingar som genomförs.

 

Med vårt koncept hjälper vi er att stå bättre rustade inför utmaningar såsom fria vårdval, högre kvalitetskrav med lägre bemanning samt att förstå den ekonomiska och operationella påverkan av nya ersättningsmodeller. Vi vet hur viktigt det är med faktabaserade underlag, helhetssyn och en medvetenhet om hur organisationen ska bedrivas för kontinuerlig verksamhetsförbättring.

 

Med Prodacapo får ni inte bara svar på hur mycket olika patienter, undersökningar eller behandlingar kostar, utan även varför. Många kunder samlar allt som rör verksamhetsstyrning, förbättringsarbete, resursplanering och dess effekter på ekonomin i Prodacapo. Våra kostnadskalkyler möjliggör full spårbarhet och information som kan användas för att agera proaktivt utifrån resultat. T.ex. optimera patientflödet, effektivisera utnyttjandet av operationsrum, etc.

Värdebaserad vård

För en ännu bättre helhetssyn kan Prodacapo KPP+ kompletteras med våra lösningar för planering, simulering, styrkort och kontinuerlig processförbättring. Allt samlat i ett system. För en värdebaserad vård.

Planering och simulering - Med orsak-verkan-samband

Med Prodacapos lösning för verksamhetsförankrad planering och simulering kan ni simulera de ekonomiska effekterna av t.ex. utökat antal operationer av visst slag, nya patientvårdsrutiner, högre nyttjandegrad av operationssalar, etc. Ni kan t.ex. revidera resursbehovet och jämföra med befintlig resurskapacitet som grund för ett väl genomtänkt beslutsunderlag. Den simulerade resurskapaciteten kan enkelt omrevideras och automatiskt omsättas i kronor per konto och avdelning.

 

Prodacapos planeringsverktyg är aktivitetsbaserat för att etablera de verkliga orsak-verkan-sambanden mellan resursåtgång och utförda tjänster/behandlingar - ett samband som ofta saknas i traditionell planering.

 

Mätning och uppföljning - Inte bara ekonomiskt

Med hjälp av Prodacapos styrkort kan ni enkelt mäta verksamhetsutfallet mot mål och planer, ända från (landstings)styrelsenivå ner till avdelningsnivå. Ni kan följa upp och bevaka om ni är på rätt väg eller inte, skönja trender och vidta åtgärder i tid vid behov. Med hjälp av dokumenterade förbättringsbehov, handlingsplaner och statusrapportering får ni en god överblick som underlättar prioriteringar och beslut.

 

Med vår styrkortslösning får ni en överblick av alla handlingsplaner (inkl. dess status) och kan länka dessa till mått och kritiska framgångsfaktorer. Det ger ledningen en översikt av samtliga pågående initiativ och bättre möjlighet att prioritera resurstillsättningen. Medan mätvärden representerar vad som redan har hänt så använder ni handlingsplaner och initiativ för att påverka framtida händelser.

 

Kontinuerligt förbättring - Mer tid för vård

Hur arbetar ni idag med förbättringar för att bli effektivare och skapa mer tid för vård?

Vi erbjuder en processlösning för att kartlägga och utvärdera vårdprocesser. Vår lösning stödjer Lean-filosofin, dvs. hur man hanterar resurser långsiktigt. Syftet är att identifiera alla faktorer i processflödet som inte skapar värde för patienten. Många av våra kunder använder vår processlösning för att identifiera icke värdeadderande aktiviteter och eliminera slöseri i syfte att förbättra patientens mottagande och upplevda sjukhusvistelse.

 

Processer bör mätas med avseende på kvalitet, tid och kostnad. Att tids-, kostnads- och resursbehovsberäkna processer ger värdefull ledningsinformation. Använd vår lösning för att defniera, analysera, förbättra och kontrollera alla delar av processflödet. För att försäkra sig om att varje process skapar värde är regelbunden mätning av processerna viktigt. Att mäta processer utgör en bas för jämförelse och kontinuerlig förbättring.

+
Läs mer
-
Minska
Prodacapo KPP+
Användbar modell (TDABC)

Med Prodacapo KPP+ får du en kostnadsmodell som skapar nytta i praktiken. För att åstadkomma det krävs mer än att kunna redovisa producerade ”pinnar” och fördelade kostnader. Samtliga utförda aktiviteter för patientens vårdkontakter bör beskrivas, inklusive tidsfördelningen per vårdtjänst mellan olika resurser och yrkeskategorier.

Holistisk och transparent

I Prodacapos kostnadsmodell kan verksamheten känna igen sitt dagliga arbete och enkelt verifiera kostnadsfördelningen. Modellen är enkel att förstå och analysera. Med ett enkelt klick kan du följa hur kostnader spårats från kostnadsställen/konton, via resurser, aktiviteter till diverse vårdtjänster som knutits till unika vårdkontakter.

Enkel att underhålla

Det ska vara enkelt att underhålla och uppdatera en kostnadsmodell med data från nya perioder samt anpassa modellen om verksamheten förändras. För att detta ska fungera i praktiken krävs en tydlig struktur och användarvänligt gränssnitt och att det är enkelt att ge behörighet till de uppgifter respektive användare ska utföra.

"Nu finns en ovärderlig koppling mellan ekonomi och produktion som vanligtvis är svår att uppnå."

Adel Shalabi
Verksamhetschef, BFC, Landstinget i Uppsala län

Läs mer i vår folder "Mer värde i vården - en vinst för alla"
Läs mer om våra produkter